Informace k výdejům povolenek pro rok 2024

Termín výdeje povolenek :

Ti, kteří si ještě nezakoupoli povolenku k rybolovu na rok 2024, případně nestačili uhradit členský příspěvek, nás mohou navštívit v níže uvedeném termínu:

Pondělí, 13.5. 2024 – od 17.00 do 18.00 hod.

Připomínáme, že členské příspěvky musí být uhrazeny nejpozději do 30.4. 2024!

Informace k výdejům povolenek, platné pro rok 2024

Vážení členové,

jak jistě většina z Vás ví, od 1.1. 2024 bude spuštěn provoz nového informačního systému (RIS – rybářský informační systém). V tomto systému budou nově pracovat všechny organizační složky sdružené v ČRS. Momentálně jsou nastaveny základní funkčnosti pro výdej povolenek, správu členské základny, evidenci brigád atd. Postupně budou přibývat další funkčnosti a každý člen bude mít možnost některé z nich využívat.

            Výše uvedené pro nás momentálně přináší zvýšené nároky na administrativu.

U většiny členů bude třeba doplňit některé informace do RIS (číslo čl. legitimace, rybářského lístku, e-mail, případně telefon). Bez jejich zadání nebude možné vydat povolenku k lovu.

            Aby při výdejích povolenek nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním, věnujte, prosím, pozornost níže uvedeným informacím:

Pro výdej povolenky k rybolovu nebo úhradu členství budete potřebovat:

  • Členskou legitimaci (pokud nejste nový člen)
  • Platný rybářský lístek – nově se eviduje do systému číslo RL a jeho platnost
  • Odevzdat povolenku(y) vydané v roce 2023 s řádně vyplněným sumářem o úlovcích a docházkách (Oddíl III. povolenky) nejpozději do 15.1. 2024. Původní povolenka pro rok 2023 platí do 10.1. 2024.
  • Pro výdej zlevněné povolenky – ZTP je bezpodmínečně nutné předložit platný průkaz ZTP nebo ZTP/P. Samotné potvrzení o přiznání jakékoli invalidity je nedostačující.

Dále upozorňujeme naše starší členy, že Výroční členská schůze, konaná v březnu 2023, zrušila svým usnesením zvýhodnění členů starších 70-ti let (do roku 2023 za ně 700,- Kč do fondu SHR hradila MO).

Nově budou příspěvek do fondu SHR hradit všichni členové starší 18-ti let. Osvobozeni jsou pouze držitelé platných průkazů ZTP a ZTP/P.

      MO Třemošná nevybírá nad rámec platby do fondu SHR (700,- Kč) žádné další poplatky za neodpracované brigády. Nadále naopak platí, že má každý dospělý člen možnost odpracovat platbu do fondu SHR nebo nahradit plnění jinou formou.

Náhrada SHR:       Odpracování 10-ti hodin

                              Odevzdání 2q obilovin – pšenice, řepka, kukuřice

Při výdeji povolenky má kažký člen povinnost odevzdat 3 kg suchého krmení (chleba, pečivo), nebo finanční náhradu ve výši 50,- Kč.

Dospělí a mládež dále hradí 200,- Kč na RMV, děti 50,- Kč.

Další termíny budou průběžně zveřejňovány.

Výdeje budou probíhat tradičně v klubovně MO Třemošná – Zálužská 1160, Třemošná.

Kompletní ceník povolenek a známek najdete zde:    

https://www.crsplzen.cz/inpage/ceny-povolenek-2024/

Důležitá informace:

Nově nebudou platit územní povolenky na revírech Rady ČRS (např. Orlík)!

Více informací v odkazu níže:

https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/119-vseobecne/1385-na-orlik-trnavku-racice-od-roku-2024-pouze-s-celosvazovou-povolenkou-2

Další užitečné informace a aktuality najdete na těchto stránkách:

https://www.crsplzen.cz/

https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php

Výroční členská schůze 2024

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

Českého rybářského svazu, z.s., místní organizace v Třemošné

Datum a čas konání:            22.3. 2024, 17.00

Místo konání:                   Zálužská 1160, 330 11 Třemošná, klubovna MO

Program:

1.         Zahájení

2.         Zvolení mandátové, návrhové a volební komise

3.         Kontrola usnesení z minulé členské schůze

4.         Zpráva o činnosti MO za období od minulé členské schůze

5.         Zpráva o hospodaření, účetní závěrce za rok 2023, návrh rozpočtu na rok 2024

6.         Zpráva dozorčí komise

7.         Zpráva mandátové komise

8.         Hlasování o funkcionářských odměnách

9.         Schválení odprodeje pozemků p. č. 1294, 1297/4, 1295/1, 1423/37 a 1292/4 o celkové výměře 18.556 m2 v k. ú. Líté – Spankovský rybník s přilehlými pozemky

10.       Hlasování o zachování, nebo zrušení RMV, na kterých hospodaří MO Třemošná

11.       Diskuze

12.       Usnesení a závěr

Výbor MO Třemošná tímto srdečně zve všechny členy!

Školení nových členů

Školení nových členů – termíny pro rok 2024

Termíny zkoušek pro získání Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku:

MO Třemošná bude provádět přezkoušení v klubovně MO (Zálužská 1160, Třemošná) v těchto termínech:

26.1. 2024 od 17.00 hod.

23.2. 2024 od 17.00 hod.

19.4. 2024 od 17.00 hod.

14.6. 2024 od 17.00 hod.

V případě zájmu o získání Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku zašlete SMS na tel.: 606 430 403, ve které napište „Přihláška ke školení“ a uveďte datum jednoho z termínů a základní údaje o své osobě:

Jméno, příjmení, datum narození, místo narození a bydliště.

Ceny za školení:

Při podání přihlášky za člena MO Třemošná: dospělí – 100,- Kč, děti zdarma

Absolvování pouze pro získání osvědčení: dospělí – 200,-Kč, děti – 100,- Kč

Informace k výdejům povolenek

Další termíny výdejů povolenek v roce 2023

Pátek, 14.4. 2023 od 16.30 hod. do 18.30 hod.

Pondělí, 24.4. 2023 od 16.30 hod. do 18.30 hod.

Další termíny budou průběžně doplňovány během roku.

Výdeje povolenek budou probíhat opět přes okénko v klubovně MO Třemošná.

Upozornění: V roce 2023 dochází k navýšení cen členských známek, známek SHR i povolenek k rybolovu – všechny ceny najdete na tomto odkazu: https://www.crsplzen.cz/inpage/ceny-povolenek-2023/

MO Třemošná bude nadále účtovat poplatek na zarybnění RMV ve výši 200,- Kč pro dospělé a mládež a 50,- Kč pro děti do 15-ti let.

Nadále platí povinnost odevzdat při výdeji povolenky 3 kg suchého krmení (chleba, pečivo), nebo úhrada ve výši 50,- Kč.


Apelujeme na všechny členy, aby vraceli sumáře o úlovcích včas a řádně vyplněné !
Kdo neodevzdá do 15. 1. 2023 řádně vyplněný sumář, nemá mu dle stanov ČRS být vydána povolenka k rybolovu na další období. V případě, že má člen přesto zájem o povolenku, bude mu po dohodě s výborem MO naúčtována pokuta ve výši 100,- Kč za pozdě odevzdaný nebo chybně vyplněný, případně nevyplněný sumář a 300,- Kč za neodevzdaný sumář. Za neodevzdaný sumář je považován ten, který nebyl odevzdán do 30.1. 2023.

Oddíl II. povolenky k lovu – Sumář úlovků a docházek – je nutno vyplnit celý, včetně součtu docházek na jednotlivé revíry. Metodický pokyn pro vyplnění naleznete na konci každého soupisu rybářských revírů.


Sumář úlovků a docházek (oddíl II povolenky k lovu ryb)

Sumář úlovků a docházek vyplňuje držitel povolenky k lovu ryb před odevzdáním povolenky. V jednotlivých řádcích se zapisují sumy všech úlovků dosažených na jednotlivých rybářských revírech a podrevírech a počet docházek. V případě, že na některém z revírů (podrevírů) nedosáhl držitel povolenky úlovku, musí i tento revír zapsat, a to s vyznačením počtu docházek.

Nevyplněné řádky v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků a Sumář úlovků a docházek) se musí po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem. Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě. Takto vyplněnou povolenku má její držitel povinnost vrátit do 15 dnů po skončení platnosti organizaci, která povolenku vydala.

Příklad:

Rybář lovil na revíru č. 411 042 Kouřimka 1, jeho podrevírech č. 2 – Poboří, č. 3 – Pečky, na revíru č. 401 017 Vltava 5 a na revíru č. 481 501 ÚN Orlík. Sumář úlovků a docházek bude vyplněn následovně:

Další termín výdeje povolenek


Další termín výdeje povolenek v roce 2022:

Pondělí 25.4. 2022 od 16.30 hod. do 18.30 hod.

Další termíny budou průběžně doplňovány během roku.

Připomínáme, že dle stanov ČRS je nutné uhradit členský příspěvek nejpozději do 30.4. 2022. V případě jeho neuhrazení Vás systém automaticky vyřadí do nečlenů a při pozdějším zájmu o výdej povolenky budete nuceni uhradit vstupní poplatek ve výši 200,- Kč.